Задължение за предоставяне на информация
Всеки оператор на интернет-страница, предоставящ възмездни услуги по електронен път, е доставчик на услуги на информационното общество. За такива търговци нормативната уредба предвижда задължение за предоставяне на информация, идентифицираща оператора на страницата като страна по сделката.

За да сте сигурни, че няма да пропуснете някой задължителен реквизит, препоръчително е следното съдържание да бъде поместено като въведение или преамбюл на условията за използване на сайта:

име/ фирма на оператора на сайта;
постоянния си адрес/ седалището и адреса на управление;
адреса, на който упражнява дейността, ако е различен от горепосочения адрес;
данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща;
данни за вписване в търговски или друг публичен регистър;
информация за контролен орган, когато дейността на търговеца подлежи на разрешителен/ лицензионен режим;
информация за членство в съсловна организация, точно професионално звание и приложими разпоредби относно – правото на упражняване на занаята или професията и указание за достъпа до тях;
указание за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
Горепосочената информация трябва да е достъпна за всеки потребител на сайта, независимо дали с него ще бъде сключена конкретна сделка.

Наред с това обаче, потенциалните клиенти, на които се отправя предложение за сключване на договор по електронен път, трябва да бъдат уведомени допълнително за:

техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
дали договорът ще бъде съхраняван от доставчика на услугата и какъв е начинът за достъп до него;
техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде – направено изявлението за сключване на договора;
езиците, на които договорът може да бъде сключен.
В голям брой от случаите страна по договора, сключен чрез интернет-страницата, ще е потребител, т.е. физическо лице, което поръчва стока или услуга за лична употреба извън сферата на професионалната си дейност.

За тези случаи операторите на уеб-сайтове са задължени да предоставят на потребителите си допълнително следната информация:

основните характеристики на стоките или услугите;
крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси, както и разноски, свързани със сключване и изпълнение на договора от разстояние;
условията за плащане, доставка, изпълнение;
условията, срок и начин за упражняване на право на отказ от договора и евентуални разноски, свръзани с това;
напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;
срок на договора или условия за прекратяване на безсрочен договор;
функционалността на цифровото съдържание, включително приложимите мерки за техническа защита, както и оперативна съвместимост на цифровото съдържание с някои видове хардуер и софтуер.

0
    0
    Количка
    Количката е празнаКъм магазина